Zľava 20% na vybraný tovar s kódom EXTRA20 - Výmena cez Zásielkovňu je ZADARMO do 14 dní

Reklamačný poriadok spoločnosti Smart Trading & Investment s.r.o.

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok spoločnosti Smart Trading & Investment s.r.o., IČO: 03140962, DIČ: CZ03140962 so sídlom Dopraváků 749/3, 18400 Praha 8, sa vzťahuje na spotrebný tovar, pri ktorom sú v záručnej lehote uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za chyby.

Na Tovar je poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť okamihom jeho prevzatia.

Do záručnej lehoty sa nezapočítava obdobie od uplatnenia Reklamácie do jej vybavenia. Ak dôjde k výmene Tovaru, začína plynúť záručná lehota znovu od prevzatia nového Tovaru.

Uplatnenie reklamácie

Práva kupujúceho

Rozpor s kúpnou zmluvou:

V prípade, že Tovar vykazuje pri odovzdaní zjavné chyby alebo ak je Tovar odovzdaný v porušenom transportnom obale (rozpor s Kúpnou zmluvou), je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a bez zbytočného odkladu uplatniť zodpovednosť za rozpor s Kúpnou zmluvou. Kupujúci je potom oprávnený požadovať dodanie Tovaru v množstve, akosti, vyhotovení a obale, ktoré určuje Kúpna zmluva, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou (doplnením). Ak nie je taký postup možný, napr. ak Spoločnosť už nemá Tovar rovnakého druhu, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor sám spôsobil.

Chyba Tovaru, ktorá sa prejaví v priebehu prvých šiestich mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za rozpor s Kúpnou zmluvou existujúcou už pri prevzatí Tovaru, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Uplatnenie chýb v záručnej lehote:

Ak sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej lehote chyby Tovaru, je Kupujúci oprávnený uplatniť Reklamáciu. Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť v sídle Spoločnosti, najlepšie však v mieste uzavretia Kúpnej zmluvy.

Práva zo zodpovednosti za chyby Tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.

Povinnosti kupujúceho

Ak sa Kupujúci rozhodol Tovar neprevziať alebo mu nebol Tovar dodaný, je povinný toto oznámiť neodkladne.

Ak Kupujúci uplatňuje reklamáciu, je nutné túto doložiť:

a) chybným Tovarom (neplatí v prípade, ak Kupujúci požaduje iba dodanie chýbajúceho Tovaru),
b) dokladom o kúpe Tovaru,
c) riadne vyplneným Reklamačným protokolom Spoločnosti (kópia vyplneného Reklamačného protokolu slúži ako doklad o odovzdaní reklamácie Spoločnosti Kupujúcim). Prípadné odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy je účinné okamihom doručenia oznámenia o odstúpení Spoločnosti.

Postup spoločnosti pri reklamácii

Práva spoločnosti

V prípade uplatnenia Reklamácie Spoločnosť o Reklamácii rozhodne. Spoločnosť je povinná vydať Kupujúcemu doklad o uplatnení zodpovednosti za chyby.

Spoločnosť môže reklamáciu posúdiť:

a) priamo,
b) odovzdaním dodávateľovi na posúdenie.

Spoločnosť zamietne Reklamáciu:

a) ak má reklamovaný Tovar chybu, za ktorú Spoločnosť podľa Zákona alebo Kúpnej zmluvy nezodpovedá,b) v prípade, že Reklamácia nebola uplatnená v záručnej lehote,
c) v prípade, že je reklamované bežné opotrebenie Tovaru spôsobené jeho používaním,
d) ak nebola Reklamácia riadne uplatnená, tzn., nebol napr. dostatočne vyplnený Reklamačný protokol (chýbajú údaje rozhodné pre identifikáciu chýb Tovaru).

Povinnosti spoločnosti

Spoločnosť rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná lehota potrebná na odborné posúdenie chyby.

Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní od prevzatia uplatnenia Reklamácie. Ak nie je Spoločnosť schopná túto lehotu dodržať, informuje Spoločnosť Kupujúceho o stave Reklamácie do vypršania tejto lehoty (to môže nastať pri odovzdaní Reklamácie dodávateľovi Spoločnosti z dôvodu jej odbornejšieho posúdenia, prípadne opravy); ak Kupujúci nesúhlasí s predĺžením zákonom stanovenej lehoty, zostáva v platnosti lehota 30 kalendárnych dní. V prípade, že lehota pre vybavenie reklamácie nebola dodržaná, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Spoločnosť v prípade oprávnenej Reklamácie vybavuje Reklamáciu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) dodaním chýbajúceho Tovaru,
b) odstránením chýb opravou Tovaru,
c) výmenou Tovaru,
d) primeranou zľavou z Kúpnej ceny Tovaru,
e) vrátením zaplatenej Kúpnej ceny v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola odstránená. Ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu Tovaru alebo výmenu jeho chybnej súčasti.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Tovar mohol byť riadne používaný, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie Kúpnej ceny. To isté platí vtedy, ak ide síce o chyby odstrániteľné, no Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie tej istej chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb Tovar riadne používať; za opätovný výskyt chyby sa považuje výskyt chyby po tom, ako chyba bola už dvakrát reklamovaná a odstraňovaná.

Pokiaľ ide o iné neodstrániteľné chyby a Kupujúci nepožaduje výmenu Tovaru, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Záverečné ustanovenia

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V Prahe dňa 2. 3. 2016

konateľ Smart Trading & Investment s.r.o.

Späť do obchodu