GDPR - Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov a poučenie dotknutej osoby

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Smart Trading & Investment s.r.o., adresa: K Beranovu 1181/5, 184 00 Praha 8, Česká republika, e-mail: info@s-fashion.cz, telefón: +420 774 444 006, nakladá s osobnými údajmi, ktoré zbiera online od používateľov internetového obchodu S-FASHION.SK (ďalej len Internetový Obchod alebo eShop) a spracováva ich prostredníctvom webovej stránky www.s-fashion.sk (ďalej len Webová stránka).

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Smart Trading & Investment s.r.o. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal všetky nevyhnutné a vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov a systematicky analyzuje a upravuje tieto činnosti, podľa právnych zmien alebo nových technologických riešení.

Obchod vynakladá všetko možné úsilie a prijíma všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu osobných údajov a zabezpečenie dát svojich zákazníkov. Poskytujeme všestranné zabezpečené spojenie so serverom, ochranu webových stránok, najmä zabezpečenie pomocou SSL certifikátu. Všetky uskutočnené elektronické platby, pokiaľ zvolíte túto formu úhrady, sú šifrované.

Naše opatrenia sa môžu ukázať ako nedostatočné, pokiaľ zákazník sám nebude dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Používateľské meno a heslo je zákazník povinný uchovávať v tajnosti a neoznamovať ich tretím osobám. Upozorňujeme, že tieto informácie nebudú od vás požadované, s výnimkou prihlásenia na webovú stránku obchodu. Ďalej sa nezabudnite vždy odhlásiť zo svojho zákazníckeho účtu a zavrite okno prehliadača hneď, ako prestanete používať webové stránky nášho eShopu, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu k vášmu účtu.

Z obavy o dôvernosť dát používame certifikát SSL (Secure Socket Layer). Certifikát SSL je zabezpečenie, ktoré umožňuje kódovanie dát prenášaných medzi klientom a eShopom. Vďaka certifikátu SSL nie je žiadna možnosť zachytiť údaje tretími osobami. To je zárukou, že nemajú prístup k menu, priezvisku, adrese, telefónnemu číslu alebo e-mailu.


II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky alebo na základe registrácie v eShope.
Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Pokiaľ na našich webových stránkach nevyplníte formulár objednávky, svoje údaje alebo nás priamo nekontaktujete e-mailom, identifikačné údaje o vašej osobe, t. j. meno, adresa, telefónne číslo, e-mail a pod. nezhromažďujeme. Pri návšteve našich webových stránok však automaticky zhromažďujeme určité neosobné informácie uvedené v súboroch cookies prehliadača použitím dostupných internetových technológií. Viac informácií o tom nájdete tu . Tieto informácie budú ukladané a používané s cieľom zhromažďovania všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov.
Cudzie obsahy na stránkach, ku ktorým sa je možné dostať prostredníctvom odkazov z týchto internetových stránok, si Prevádzkovateľ neprivlastňuje a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Od neprípustných alebo dvojznačných obsahov sa Prevádzkovateľ výslovne dištancuje.

Internetový obchod zhromažďuje dáta tých zákazníkov, ktorí dobrovoľne vkladajú hodnotenie produktov na stránky internetového obchodu.

Údaje zhromaždené automaticky môžu byť použité na analýzy správania sa používateľov na webových stránkach internetového obchodu, na zhromažďovanie demografických informácií o zákazníkoch, na prispôsobenie obsahu webových stránok internetového obchodu.

Údaje zhromaždené automaticky od zákazníkov vkladajúcich komentáre k produktom, rovnako ako vložené komentáre môžu byť použité na marketingové a propagačné účely Internetového Obchodu a propagáciu ponuky jeho produktov.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
- plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
- váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Cieľom spracovania osobných údajov je
- vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
- zasielanie obchodných oznamov a konanie ďalších marketingových aktivít.
Zo strany Prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
Tiež prihlásením sa na odber newslettera vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vaša e-mailová adresa bude použitá na reklamné a marketingové účely eShopu zamerané na podporu predaja jeho produktov a šírenie obchodných oznamov elektronickými prostriedkami (t. j. typicky e-mailom). Svoj súhlas s uložením vašej e-mailovej adresy a s využívaním tejto adresy na zasielanie elektronického newslettera a zmienených informácií môžete, samozrejme, kedykoľvek zrušiť (na odhlásenie newslettera nájdete na konci každého newslettera príslušný odkaz).

Prevádzkovateľ môže odovzdať vaše osobné údaje dopravným spoločnostiam:
- General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961, so sídlom Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava,,
- Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, so sídlom Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 2259,
- Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, so sídlom: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,

prípadne ďalším subjektom, s cieľom použitia takých osobných údajov na doručovanie zásielok od eShopu (teda na plnenie zmluvy).
Okrem toho, vami poskytnuté informácie môžu byť oznámené príslušným orgánom verejnej správy, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznamov alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, so sídlom Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.


IV. Obdobie uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
- v čase nevyhnutnom na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
- v čase, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí času uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
- podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
- zaisťujúce marketingové služby,
- s cieľom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

v rozsahu:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia,
- poštová adresa,
- fakturačná adresa,
- e-mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovom spojení,
- údaje o predmete plnenia Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ môže odovzdať vaše osobné údaje na účely marketingových služieb spoločnostiam:
- ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, so sídlom Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa
info@s-fashion.cz.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach (alebo zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli).


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Späť do obchodu